הסכם לכבוד הדדי בין בני זוג

ליצירת קשר עם עו״ד הסכם ממון - אורי גנור, השאירו פרטים:

רקע – מהו הסכם לכבוד הדדי?

בהסכם הממון הסדרתם את חלוקת הרכוש והממון שלכם, לעת פרידה. כל אחד מכם יודע מה בדיוק יגיע לו, עם מה הוא יצא, במקרה שאתם תיפרדו.

המצב הזה, הודאות הזו, מונעת מכם מלחמות בעתיד.

היא גם מונעת מכל אחד מכם, להעלות תביעות רכושיות, כתנאי לקבלת משמורת על הילדים ו/או סכומי מזונות כבדים ועושקים.
ניתן לקרוא עוד על הסכמי ממון ומזונות ילדים.

אבל, אין לכם הסדר, למצב שבו אחד מכם יסרב לתת לכם ( או אם את אישה- אז לקבל ) את הגט.

לגבי אלו מבניכם שיכירו בני זוג חדשים, וירצו לחיות אתם כ"ידועים בציבור"- אין שום בעיה. אתם לא צריכים את הגט.

אבל לאלו מבינכם שהעניין חשוב להם, במקרה של סרבנות גט לא תוכלו להינשא מחדש. לא תוכלו להינשא, גם בשום מדינה בעולם,
כשבמסמכים שלכם רשום הסטטוס האישי שלכם כ"נשוי" או "נשואה".

כדי לשנות את הסטטוס הזה, צריך לעבור דרך בית הדין הרבני, ודרכו בלבד. (אין סמכות מקבילה לבית המשפט לענייני משפחה).

לידיעתכם, גם אם נישאתם בחו"ל, ותרצו להינשא מחדש, עדיין, ולמרות שלא נישאתם בישראל, וגם אם אתם חיים כ "ידועים בציבור", קראתם נכון!
תהיו חייבים בגט.

ואז, כשאתם מגישים תביעה לגירושין ולמתן/קבלת הגט, בני הזוג שלכם מגישים בקשה הפוכה. הם כותבים שהם אינם מעוניינים להתגרש.

שבנסיבות הזוגיות שלהם, ראוי לבחון את האפשרות של "שלום בית" ביניהם. ואז, בית הדין הרבני, כמעט כבעניין שבשגרה, יסרב לאפשר את הגט,
וישאיר על כנם את הנישואים שלכם ( שכבר גוועו מזמן ), כתקפים לכל דבר ועניין, מתוך תקווה שהזוגיות שכבר מזמן איננה עוד זוגיות,
תחזור ללבלב ולפרוח, והשלום והאהבה יחזרו לשכון במעונם ( ובלבם ).

בית הדין איננו יודע, או נכון יותר עוצם את עיניו מלראות, שבעצם יש כאן מאבקים אחרים. התביעה לשלום בית, הסירוב לגירושין, איננו תמים.

הסכם לכבוד הדדי
הסכם לכבוד הדדי

איננו נובע ממחשבה שהזוגיות תחזור ותימשך. ברוב המקרים, המניע האמיתי הוא כסף. לפעמים, הרבה כסף. לעתים זה סביב הילדים. מי יקבל את המשמורת עליהם. או איזה סכומי מזונות ישולמו. במילים אחרות, עניין הגט משמש אמצעי לסחוט את בן הזוג השני, שמעוניין להתגרש. ניצול לרעה של הליכים משפטיים.

בני זוג שמודעים לאפשרות שהם יימצאו יום אחד במצב כזה, מעוניינים לערוך הסכם לכבוד הדדי, או הסכם ממון לכבוד הדדי, או הסכם סרבנות גט ( נכון, יש לעניין שמות רבים ).

ההסכם הזה אומר שהיה ואחד הצדדים יהיה מעוניין בגט, השני יסכים לכך. היה ולא יסכים- ישלם סכומי כסף למעוניין בגירושין, כך שלא יהיה כדאי לו..

הנה דוגמא לסעיפים, המוכנסים לתוך הסכם הממון שאני עורך, של זוגות המעוניינים בהסדרת המצב:

סרבנות גט

עם פקיעת הקשר, הצדדים ישתפו ביניהם פעולה בכל הקשור להסדרת הנושאים הקשורים בגירושים שלהם, לרבות מסירת וקבלת הגט, ויסכימו לביצוע הגט.

בני הזוג מצהירים ומתחייבים כי אם יגיש אחד מהצדדים, תביעת גירושין נגד הצד האחר לבית הדין המוסמך, יסכים הצד האחר לקבל את הגט ו/או לתת את הגט,
הכל לפי העניין, וישתף פעולה לשם קבלת פסק דין לגירושין בהסכמה ולצורך סידור הגט בהקדם האפשרי.

כן מתחייבים בני הזוג להופיע בבית הדין הרבני במועד הראשון שיקבע לשמיעת תביעת הגירושין וכן בכל מועד אחר שיקבע וכן להופיע בבית הדין הרבני
במועד הראשון שיקבע  לסידור  הגט  ולביצועו.

בן הזוג ייתן לבת הזוג גט, ובת הזוג תקבל מבן הזוג את הגט. במידה ואחד הצדדים יסרב לתת/לקבל את הגט, כי אז ישלם הצד המסרב, לצד המבקש לבצע את מסירת/קבלת הגט, מזונות בסכום שלא יפחתו מסך של  2000 $ לחודש, או מחצית הכנסתו ברוטו לחודש של הצד המסרב, הגבוה מבניהם.

במידה שייפסק כי על בן הזוג לשלם לבת הזוג מזונות אישה, וזאת לאחר שבן הזוג הגיש בקשה לגט, תשלם בת הזוג לבן הזוג סכומי כסף שווים
לדמי מזונות האישה שנפסקו עבור התקופה שעד יום הגירושין בפועל.

סכומי כסף אלה לא יחפפו עם דמי המזונות שישולמו במקרה של סרבנות גט".

ראוי לציין שיש בנמצא גרסאות של הסכמי ממון אחרים, מפורטים יותר, או עם ניסוחים שונים, אבל במהות העניין, זה "אותה גברת בשינוי אדרת",
ושניהם בעייתיים באותה מידה.

להלן חלק מסעיפים מתוך הסכמים אחרים (שאינני מכניס אותם להסכמים שלי- הם מסורבלים) :

התחייבויות בני הזוג בהסכם כבוד הדדי

ה.  התחייבויות האיש:

האיש מתחייב מעכשיו לשלם לאישה, החל מיום נישואיהם וכל זמן היותם נשואים זה לזו כדת משה וישראל, דמי מזונות חודשיים בסכום הגבוה מבין

הסכומים המפורטים להלן:

סך בש"ח השוה ל- 3000 $ ( שלושת אלפים דולר ארה"ב) לפי שערו היציג כפי שיהיה ידוע בזמן ביצוע התשלום בפועל.

סכום המהווה % 50 (חמישים אחוז) מהכנסתו החודשית הממוצעת (נטו) בשנה שקדמה ליום ההודעה.

על אף התחייבותו זו של האיש לדמי המזונות, האישה מסכימה להסתפק במזונות על פי הנהוג והמקובל על פי דין מיום הנישואין ועד לתום התקופה
והתקופה הנוספת (אם חלה).

2.  התחייבות זו של האיש אינה תלויה בהכנסותיה של האישה ממשכורת, שכר, רכוש או מכל מקור אחר, ואינה ניתנת לקיזוז כנגד
חיובים כלשהם של האישה כלפיו.

3.   על אף התחייבותו לשלם דמי מזונות חדשיים כאמור לעיל בסעיף קטן 1 האיש מוחל מעכשיו על  כל זכות המוקנית לו על פי דין בהכנסות
שיהיו לאישה בתקופה בה האישה זכאית למימוש ההתחייבויות, לרבות מעשה ידיה, מותר מעשה ידיה, מציאתה או פירות נכסיה.

4.   התחייבויות אלו שרירות וקיימות במלואן על אף כל מעשה או מחדל של האישה.

5.  על אף האמור בסעיף קטן 4, התחייבויות אלו בטלות אם האישה תסרב לסיום הנישואין כהגדרת "סיום הנישואין" בסעיף ז' או שלא תופיע בבית הדין,
היא או שלוחה, במועד שנקבע כנדרש ללא סיבה מוצדקת לאי ההופעה.

ו. התחייבויות האישה:

1.  האישה מתחייבת מעכשיו לשלם לאיש החל מתום התקופה והתקופה הנוספת (אם חלה) וכל זמן היותם נשואים זה לזו כדת משה וישראל,
דמי מזונות חודשיים בסכום הגבוה מבין הסכומים המפורטים להלן:

א.  סך בש"ח, השוה ל- 3000 $ ( שלושת אלפים דולר ארה"ב) לפי שערו היציג כפי שיהיה ידוע בזמן ביצוע התשלום בפועל.

ב.  סכום המהווה % 50 (חמישים אחוז) מהכנסתה החודשית הממוצעת (נטו) בשנה שקדמה ליום ההודעה.

2.  התחייבות זו של האישה אינה תלויה בהכנסותיו של האיש ממשכורת, שכר, רכוש או מכל מקור אחר, ואינה
ניתנת לקיזוז כנגד חיובים כלשהם של האיש כלפיה.

3.  על אף התחייבותה לשלם דמי מזונות חודשיים כאמור לעיל בסעיף קטן 1 האישה מוחלת מעכשיו על כל זכות המוקנית לה
על פי דין כלפי האיש או בהכנסות שיהיו לאיש בתקופה בה האיש זכאי למימוש ההתחייבויות.

4.   התחייבויות אלו שרירות וקיימות במלואן על אף כל מעשה או מחדל של האיש.

5.  על אף האמור בסעיף קטן 4, התחייבויות אלו בטלות אם האישה תסכים לסיום הנישואין, כהגדרת "סיום הנישואין"
בסעיף ז' ותופיע בבית הדין, היא או שלוחה, במועד שנקבע כנדרש, אלא אם נבצר ממנה להופיע בבית הדין מסיבה מוצדקת לאי ההופעה. "

אישור הסכם לכבוד הדדי

זוגות נשואים- הסכם לכבוד הדדי, לא יאושר על ידי בתי המשפט, מסיבות שונות. אם הוא לא יאושר, לגבי זוגות נשואים,
לא יהיה לו תוקף משפטי, שכן רואים אותו כחלק מהסדרי הממון בין בני זוג, הטעונים אישור אך ורק של בית המשפט
( או בית הדין הרבני, אבל הוא, הרבני, בטוח לא יאשר לכם את ההסכם ). הפתרון של זוגות כאלו הוא אישור כפוך, גם בבית המשפט, וגם בפני נוטריון.

זוגות לפני נישואין ( חתונה ) – אתם רשאים לאשר את ההסכם גם בפני נוטריון. כמעט כל נוטריון יאשר את הסעיפים הללו. אין בעיה.

ידועים בציבור – אין משמעות לאישור, אתם לא צריכים אישור, כדי שההסכם שלכם יהיה תקף.
( אבל אם תינשאו יום אחד, תזדקקו לאשר את ההסכם מחדש, בבית המשפט.)

מהו התוקף של הסכם לכבוד הדדי?

בין אם ההסכם אושר ובין אם לאו- התוקף של כל ההסדרים האלו מוטל בספק ( למרבה הצער )
. בית הדין הרבני, בבוא היום, כשתציגו לו את ההסכם הזה, איננו מחויב לו. השיקולים האם לתת לכם את הגט או לא, יהיו לגופם של דברים,
במנותק מההסכמות שלכם.

לגבי העניין הכספי ( הסנקציה, הקנס, השוט- תקראו לזה איך שאתם רוצים ), לגבי זה, יכול להיות שתוכלו לתבוע מה שרשמתם בהסכם הממון, ואפילו לזכות.
אין תשובה חד משמעית בעניין. קראו כמה עולה הסכם ממון ותוכלו לבצע החלטה מושכלת.

מחפשים עורך דין להסכם כבוד הדדי / הסכם ממון? הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר.

אני מקבל בכמה וכמה ערים בארץ: חיפה, תל אביב, ראשון לציון, באר שבע ועוד.

ליצירת קשר עם עו״ד הסכם ממון - אורי גנור, השאירו פרטים:
עו"ד אורי גנור

עו"ד אורי גנור

עורך דין הסכם ממון אורי גנור, הנו המשרד היחיד בישראל, העוסק ומתמחה, באופן בלבדי, יחודי וארצי, אך ורק, בהסכמי ממון בין בני זוג, ופועל כ – עו"ד הסכם ממון בלבד.

עוד מאמרים שכדאי לך לקרוא:

דילוג לתוכן